โมเดลธุรกิจ

ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สำคัญประจำตัวผู้คนในสังคม เชื่อมโยงผู้คนผ่านอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสังคมออนไลน์ทำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การทำงาน การศึกษาเรียนรู้ สามารถติดตามข่าวสารด้านต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย สะดวก และ รวดเร็วทุกสถานที่ ทุกเวลา ในทุกช่วงวัย เปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่ยุคสังคมนวัตกรรมและเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต (Internet) กลาเป็นช่องทางติดต่อสำคัญระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนบุคคล ผ่านทางแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำงานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต นาฬิกา เป็นต้น

แพลตฟอร์ม (Platform) เป็นโมเดลธุรกิจ (Business Model) หรือรูปแบบการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้กลุ่มแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ในหลายรูปแบบมาเป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างผู้ผลิต (Producer) และ ผู้บริโภค (Consumer) ทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไป ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ติดตาม ตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยการตัดสินใจได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ระบบงาน (Application System) ที่ทำงานอยู่ภายในแพลตฟอร์มมีความต้องการมากขึ้นเพราะผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัญหาความต้องการของผู้ใช้แพลตฟอร์มมีความแตกต่างหลากหลาย เกิดข้อมูลจำนวนมากที่ต้องนำมาประมวลผลเพื่อช่วยแก้ปัญหา ทำให้ระบบงานมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเกินกว่าความสามารถของคนทำได้ หรือต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ระบบงานอัตโนมัติ (Automatic System) จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และช่วยติดต่อประสานการทำงานในกระบวนการด้านต่างๆ ทำให้งานวิจัยพัฒนาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบทำให้ นักพัฒนาระบบ นักเขียนโปรแกรม มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ปรับตัวเปลี่ยนแปลง

เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วทั่วประเทศทั่วโลกทำให้ธุรกิจมีโอกาสขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านทางเครื่องมือฟรีที่มีให้ใช้ในปัจจุบันมากมายเช่น Facebook Line Lazada Shoppee เป็นต้น

ฟรีแต่ไม่ฟรี เพราะผู้ให้บริการต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งในการผลิตและการให้บริการ การปิดกั้นการแชร์ การขายโฆษณาจากข้อมูลที่ได้รับจากทุกคนที่ใช้บริการ จึงเป็นราคาที่ต้องจ่าย ข้อมูลจึงมีมูลค่ากลายเป็นสินทรัพย์สำคัญ ที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์

แหล่งรายได้ใหม่ เป็นเป้าหมายการปรับตัวเปลี่ยนแปลงทั้งขององค์กรและบุคคล โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม จึงป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้โดยไม่ต้องมีผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการเป็นของตัวเอง

เลือกโมเดลธุรกิจ

Platform001 - บุคคลดิจิทัล

Platform002 - กิจการดิจิทัล

Platform003 - วิสาหกิจชุมชนดิจิทัล

Platform004 - สมาคมมูลนิธิดิจิทัล

Platform005 - หอการค้าดิจิทัล

Platform006 - หน่วยราชการดิจิทัล

Platform007 - สตาร์ทอัพดิจิทัล

Platform008 - ข้อมูลเปิดภาครัฐ

Platform009 - ชุมชนดิจิทัล

Platform010 - สหกรณ์ดิจิทัล

Platform011 - ร้านค้าออนไลน์

Platform012 - อาหารและเครื่องดื่ม

Platform013 - สินค้าเกษตร

Platform014 - อาหารสดและวัตถุดิบ

Platform015 - ยาและสมุนไพร

Platform016 - เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

Platform017 - บ้านและที่ดิน

Platform018 - ยานพาหนะ

Platform019 - ร้านสะดวกซื้อ

Platform020 - จัดส่งสินค้า

Platform021 - ประกันภัย

Platform022 - วางแผนการเงิน

Platform023 - ผู้เชี่ยวชาญ

Platform024 - จัดหางาน

Platform025 - ข้อมูลการตลาด

Platform026 - ขนส่งสินค้า

Platform027 - ขนส่งมวลชน

Platform028 - โรงแรมและที่พัก

Platform029 - การท่องเที่ยว

Platform030 - สถานที่ท่องเที่ยว

Platform031 - คลินิกแพทย์และทันตกรรม

Platform032 - สุขภาพและความงาม

Platform033 - ดูแลผู้สูงอายุ

Platform034 - รับเลี้ยงเด็ก

Platform035 - ฟื้นฟูสุขภาพ

Platform036 - กิจกรรมกีฬา

Platform037 - ผู้พิการและด้อยโอกาส

Platform038 - รถฉุกเฉิน

Platform039 - ห้องปฏิบัติการ

Platform040 - จัดการโรคระบาด

Platform041 - ฟาร์มเลี้ยงไก่

Platform042 - ฟาร์มเลี้ยงหมู

Platform043 - ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

Platform044 - ฟาร์มเลี้ยงปลา

Platform045 - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Platform046 - ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

Platform047 - ฟาร์มพืชเศรษฐกิจ

Platform048 - ฟาร์มกัญชา

Platform049 - ฟาร์มกัญชง

Platform050 - ฟาร์มผักและผลไม้

Platform051 - สวนปาล์ม

Platform052 - สวนยางพารา

Platform053 - นาข้าว

Platform054 - กองทุนเกษตรกรรม

Platform055 - สินค้าเกษตรล่วงหน้า

Platform056 - แรงงานเพื่อการเกษตร

Platform057 - คลินิกรักษาสัตว์

Platform058 - เครื่องมือการเกษตร

Platform059 - ปัจจัยการเกษตร

Platform060 - เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

Platform061 - กองทุนเมืองสติปัญญา

Platform062 - ศูนย์พัฒนาเมืองสติปัญญา

Platform063 - ศูนย์ข้อมูลเมืองสติปัญญา

Platform064 - ศูนย์บริการเมืองสติปัญญา

Platform065 - ศูนย์การเงินเมืองสติปัญญา

Platform066 - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี

Platform067 - ศูนย์ประชาสัมพันธ์

Platform068 - สำรวจความคิดเห็น

Platform069 - สินทรัพย์ดิจิทัล

Platform070 - ยืนยันตัวตน

Platform071 - การศาสนา

Platform072 - การศึกษา

Platform073 - สถานบันเทิง

Platform074 - บ้านอัจฉริยะ

Platform075 - สถานีตำรวจและดับเพลิง

Platform076 - บริการสาธารณสุข

Platform077 - การเมือง

Platform078 - สำนักงานบัญชี

Platform079 - อาคารสูง

Platform080 - โรงงาน

Platform081 - จิตอาสา

Platform082 - ช่วยเหลือฉุกเฉิน

Platform083 - เรื่องร้องทุกข์

Platform084 - ซ่อมบำรุงรักษา

Platform085 - ฝึกอบรม

Platform086 - สินเชื่อ

Platform087 - สัญญานิติกรรม

Platform088 - บริการเช่า

Platform089 - บริการไอโอท

Platform090 - บริการความปลอดภัย

Platform091 - แหล่งพลังงาน

Platform092 - ปรึกษาทำธุรกิจ

Platform093 - สังคมออนไลน์

Platform094 - นำเข้า

Platform095 - ส่งออก

Platform096 - คลังสินค้า

Platform097 - สิ่งแวดล้อม

Platform098 - ขนย้ายกำจัดขยะ

Platform099 - เตือนภัย

พึ่งพาตนเอง

การปรับตัวระยะสั้นเข้าสู่โลกดิจิทัลทำได้ทันที เริ่มจากทำความเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลง รู้ปัญหาความต้องการ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งทีมงาน เรียนรู้เครื่องมีอฟรี ลงมือทำทันที จนเกิดความชำนาญ

การปรับตัวระยะยาว เป็นเรื่องความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ก่อนใคร

โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม ต้องการทีมงานที่รู้จริงและเชี่ยวชาญในการเดินทางร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลิตนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แน่นอนที่สุดไม่มีระบบสำเร็จรูปขายที่เหมาะสำหรับทุกคน

การก้าวสู่โลกยุคใหม่สังคมนวัตกรรม สังคมดิจิทัล สังคมการแบ่งปัน สังคมแห่งความร่วมมือ ต้องเริ่มต้นจากทัศนติว่า "ทุกสิ่งเป็นไปได้"

พลังความร่วมมือ

เข้าให้ถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของนวัตกรรม และธรรมชาติของเทคโนโลยีในใจคุณ ความจริงไม่มีใครเชี่ยวชาญทุกเรื่อง การปรับตัวที่สำคัญเริ่มต้นจากทีม เป็นเรื่องของคน ที่ต้องปรับทัศนคติ พัฒนาทักษะความสามารถด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือที่ทรงพลัง

สมองซิตี้ (Samong City) เมืองสติปัญญา มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักพัฒนา นักลงทุน ผู้ผลิต และผู้บริโภค ด้วยโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญร่วมกัน เพื่อส่งมอบคุณค่าให้ทุกชีวิต พัฒนาศักยภาพในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ก้าวทันการแข่งขันด้านธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

เลือกโมเดลธุรกิจ

Platform001 - บุคคลดิจิทัล

Platform002 - กิจการดิจิทัล

Platform003 - วิสาหกิจชุมชนดิจิทัล

Platform004 - สมาคมมูลนิธิดิจิทัล

Platform005 - หอการค้าดิจิทัล

Platform006 - หน่วยราชการดิจิทัล

Platform007 - สตาร์ทอัพดิจิทัล

Platform008 - ข้อมูลเปิดภาครัฐ

Platform009 - ชุมชนดิจิทัล

Platform010 - สหกรณ์ดิจิทัล

Platform011 - ร้านค้าออนไลน์

Platform012 - อาหารและเครื่องดื่ม

Platform013 - สินค้าเกษตร

Platform014 - อาหารสดและวัตถุดิบ

Platform015 - ยาและสมุนไพร

Platform016 - เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

Platform017 - บ้านและที่ดิน

Platform018 - ยานพาหนะ

Platform019 - ร้านสะดวกซื้อ

Platform020 - จัดส่งสินค้า

Platform021 - ประกันภัย

Platform022 - วางแผนการเงิน

Platform023 - ผู้เชี่ยวชาญ

Platform024 - จัดหางาน

Platform025 - ข้อมูลการตลาด

Platform026 - ขนส่งสินค้า

Platform027 - ขนส่งมวลชน

Platform028 - โรงแรมและที่พัก

Platform029 - การท่องเที่ยว

Platform030 - สถานที่ท่องเที่ยว

Platform031 - คลินิกแพทย์และทันตกรรม

Platform032 - สุขภาพและความงาม

Platform033 - ดูแลผู้สูงอายุ

Platform034 - รับเลี้ยงเด็ก

Platform035 - ฟื้นฟูสุขภาพ

Platform036 - กิจกรรมกีฬา

Platform037 - ผู้พิการและด้อยโอกาส

Platform038 - รถฉุกเฉิน

Platform039 - ห้องปฏิบัติการ

Platform040 - จัดการโรคระบาด

Platform041 - ฟาร์มเลี้ยงไก่

Platform042 - ฟาร์มเลี้ยงหมู

Platform043 - ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

Platform044 - ฟาร์มเลี้ยงปลา

Platform045 - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Platform046 - ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

Platform047 - ฟาร์มพืชเศรษฐกิจ

Platform048 - ฟาร์มกัญชา

Platform049 - ฟาร์มกัญชง

Platform050 - ฟาร์มผักและผลไม้

Platform051 - สวนปาล์ม

Platform052 - สวนยางพารา

Platform053 - นาข้าว

Platform054 - กองทุนเกษตรกรรม

Platform055 - สินค้าเกษตรล่วงหน้า

Platform056 - แรงงานเพื่อการเกษตร

Platform057 - คลินิกรักษาสัตว์

Platform058 - เครื่องมือการเกษตร

Platform059 - ปัจจัยการเกษตร

Platform060 - เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

Platform061 - กองทุนเมืองสติปัญญา

Platform062 - ศูนย์พัฒนาเมืองสติปัญญา

Platform063 - ศูนย์ข้อมูลเมืองสติปัญญา

Platform064 - ศูนย์บริการเมืองสติปัญญา

Platform065 - ศูนย์การเงินเมืองสติปัญญา

Platform066 - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี

Platform067 - ศูนย์ประชาสัมพันธ์

Platform068 - สำรวจความคิดเห็น

Platform069 - สินทรัพย์ดิจิทัล

Platform070 - ยืนยันตัวตน

Platform071 - การศาสนา

Platform072 - การศึกษา

Platform073 - สถานบันเทิง

Platform074 - บ้านอัจฉริยะ

Platform075 - สถานีตำรวจและดับเพลิง

Platform076 - บริการสาธารณสุข

Platform077 - การเมือง

Platform078 - สำนักงานบัญชี

Platform079 - อาคารสูง

Platform080 - โรงงาน

Platform081 - จิตอาสา

Platform082 - ช่วยเหลือฉุกเฉิน

Platform083 - เรื่องร้องทุกข์

Platform084 - ซ่อมบำรุงรักษา

Platform085 - ฝึกอบรม

Platform086 - สินเชื่อ

Platform087 - สัญญานิติกรรม

Platform088 - บริการเช่า

Platform089 - บริการไอโอท

Platform090 - บริการความปลอดภัย

Platform091 - แหล่งพลังงาน

Platform092 - ปรึกษาทำธุรกิจ

Platform093 - สังคมออนไลน์

Platform094 - นำเข้า

Platform095 - ส่งออก

Platform096 - คลังสินค้า

Platform097 - สิ่งแวดล้อม

Platform098 - ขนย้ายกำจัดขยะ

Platform099 - เตือนภัย