Developer

สมัคร Samong JEDI
เลือกโมเดลธุรกิจก่อนใคร

 • รับสิทธิ์คัดเลือกเข้าทีมพัฒนาก่อน

 • รับสิทธิ์พัฒนาคอมโพเน้นต์ก่อน

 • รับสิทธิ์จองเข้าฝึกอบรมก่อน

 • รับสิทธิ์เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ

 • รับเงินเดือนประจำและสวัสดิการ

 • รับส่วนแบ่งค่าบำรุงรักษาผลงาน

สมัครง่ายๆใน 3 ขั้นตอน

1.สมัคร

เตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นสมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นสมองซิตี้ ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

2.สัมภาษณ์

ติดตามสถานะการสมัครรอรับแจ้งเตือนผ่าน SMS และอีเมล์เพื่อนัดวันสัมภาษณ์และเข้าสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์

3.ทำสัญญา

ดาวน์โหลดสัญญานักพัฒนากรอกเอกสารแล้วส่งสัญญาทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นสมองซิตี้

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องเก็บค่าธรรมเนียมนักพัฒนาสมองเจไดรายปี?

 1. สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเครือข่ายนักพัฒนาสมองซิตี้

 2. เป็นการคัดกรองเฉพาะผู้ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

ทำไมใช้นโยบายแบบ CLOSE Source แทน OPEN SOurce?

 1. เครือข่ายสมองซิตี้ต้องมีนักพัฒนาพร้อมก้าวไปด้วยกันเพื่อพัฒนาระบบให้เติบโตต่อเนื่อง

 2. ทุกผลงานของนักพัฒนามีคุณค่าแลกมาด้วยเวลาชีวิตต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

 3. เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่ายสมองซิตี้ต้องพัฒนาศักยภาพให้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

 4. เครือข่ายสมองซิตี้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเป็นองค์กรแสวงหากำไรแต่ไม่ใช่แสวงหากำไรสูงสุด

 5. เครือข่ายสมองซิตี้ต้องการระบบที่มีความปลอดภัยสูงที่สามารถตรวจสอบและควบคุมได้

ทำไมต้องส่ง Source Code เมื่อส่งมอบผลงาน?

 1. เพื่อให้มีการตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการพัฒนาซ้ำซ้อน หรือคัดลอกผลงาน

 2. เพื่อป้องกันปัญหาซอสโค้ดสูญหายส่งผลกระทบกับการให้บริการของระบบ

 3. เพื่อนำมาใช้วางแผนร่วมกันในการพัฒนาความสามารถระบบให้ดียิ่งขึ้น

 4. เพื่อรักษามาตรฐานการพัฒนาระบบของเครือข่ายนักพัฒนา

 5. ซอสโค้ดไม่มีการเปิดเผยสาธารณะ การนำไปใช้งานจะทำผ่าน Middleware Library

นำผลงานที่พัฒนาไว้แล้วมาเข้าร่วมโครงการได้ไหม?

 1. ไม่มีนโยบายการนำผลงานบนมาตรฐานอื่นมาเข้าร่วมโครงการ

 2. ผลงานที่พัฒนาไว้แล้วต้องนำมาพัฒนาใหม่บนมาตรฐานของเครือข่าย

 3. ผลงานที่พัฒนาในเครือข่ายจะได้รับดูแลปกป้องรักษาอย่างเป็นระบบ

 4. ผลงานบนมาตรฐานเดียวกันช่วยลดต้นทุน ช่วยประหยัดเวลา การรวมระบบ

 5. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาประกาศเป็นมาตรฐานของเครือข่ายจะเข้าร่วมโครงการได้

ถ้าไม่เป็นสมองเจไดแล้วจะได้รับผลตอบแทนไหม?

 1. ต้องรักษาสถานะสมองเจไดไว้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีอย่าให้ขาดอายุ

 2. ต้องมีนักพัฒนามารับผิดชอบแทนผลงานที่มีพัฒนาและยังมีการนำไปใช้งาน

 3. ส่วนแบ่งค่าบำรุงรักษาผลงานจะได้รับไปตลอดจนกว่าสถานะสมองเจไดสิ้นสุด

 4. ส่วนแบ่งค่าบำรุงรักษาผลงานสามารถโอนขายให้นักพัฒนาในเครือข่ายได้

 5. ลิขสิทธิ์ทุกผลงานเป็นของเครือข่ายนักพัฒนา เพื่อให้ผลงานมีการพัฒนาต่อเนื่อง