SAMONG

ระบบนิเวศสติปัญญา
ดูแล ปกป้อง เข้าใจ
ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

สนใจเข้าร่วมโครงการ

Consulting

ให้คำปรึกษา

TOOLS

เครื่องมือ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

เลือกโมเดลธุรกิจ

Platform001 - บุคคลดิจิทัล

Platform002 - กิจการดิจิทัล

Platform003 - วิสาหกิจชุมชนดิจิทัล

Platform004 - สมาคมมูลนิธิดิจิทัล

Platform005 - หอการค้าดิจิทัล

Platform006 - หน่วยราชการดิจิทัล

Platform007 - สตาร์ทอัพดิจิทัล

Platform008 - ข้อมูลเปิดภาครัฐ

Platform009 - ชุมชนดิจิทัล

Platform010 - สหกรณ์ดิจิทัล

Platform011 - ร้านค้าออนไลน์

Platform012 - อาหารและเครื่องดื่ม

Platform013 - สินค้าเกษตร

Platform014 - อาหารสดและวัตถุดิบ

Platform015 - ยาและสมุนไพร

Platform016 - เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

Platform017 - บ้านและที่ดิน

Platform018 - ยานพาหนะ

Platform019 - ร้านสะดวกซื้อ

Platform020 - จัดส่งสินค้า

Platform021 - ประกันภัย

Platform022 - วางแผนการเงิน

Platform023 - ผู้เชี่ยวชาญ

Platform024 - จัดหางาน

Platform025 - ข้อมูลการตลาด

Platform026 - ขนส่งสินค้า

Platform027 - ขนส่งมวลชน

Platform028 - โรงแรมและที่พัก

Platform029 - การท่องเที่ยว

Platform030 - สถานที่ท่องเที่ยว

Platform031 - คลินิแพทย์และทันตกรรม

Platform032 - สุขภาพและความงาม

Platform033 - ดูแลผู้สูงอายุ

Platform034 - รับเลี้ยงเด็ก

Platform035 - ฟื้นฟูสุขภาพ

Platform036 - กิจกรรมกีฬา

Platform037 - ผู้พิการและด้อยโอกาส

Platform038 - รถฉุกเฉิน

Platform039 - ห้องปฏิบัติการ

Platform040 - จัดการโรคระบาด

Platform041 - ฟาร์มเลี้ยงไก่

Platform042 - ฟาร์มเลี้ยงหมู

Platform043 - ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

Platform044 - ฟาร์มเลี้ยงปลา

Platform045 - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Platform046 - ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

Platform047 - ฟาร์มพืชเศรษฐกิจ

Platform048 - ฟาร์มกัญช

Platform049 - ฟาร์มกัญชง

Platform050 - ฟาร์มผักและผลไม้

Platform051 - สวนปาล์ม

Platform052 - สวนยางพารา

Platform053 - นาข้าว

Platform054 - กองทุนเกษตรกรรม

Platform055 - สินค้าเกษตรล่วงหน้า

Platform056 - แรงงานเพื่อการเกษตร

Platform057 - คลินิกรักษาสัตว์

Platform058 - เครื่องมือการเกษตร

Platform059 - ปัจจัยการเกษตร

Platform060 - เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

Platform061 - กองทุนเมืองสติปัญญา

Platform062 - ศูนย์พัฒนาเมืองสติปัญญา

Platform063 - ศูนย์ข้อมูลเมืองสติปัญญา

Platform064 - ศูนย์บริการเมืองสติปัญญา

Platform065 - ศูนย์การเงินเมืองสติปัญญา

Platform066 - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี

Platform067 - ศูนย์ประชาสัมพันธ์

Platform068 - สำรวจความคิดเห็น

Platform069 - สินทรัพย์ดิจิทัล

Platform070 - ยืนยันตัวตน

Platform071 - การศาสนา

Platform072 - การศึกษา

Platform073 - สถานบันเทิง

Platform074 - บ้านอัจฉริยะ

Platform075 - สถานีตำรวจและดับเพลิง

Platform076 - บริการสาธารณสุข

Platform077 - การเมือง

Platform078 - สำนักงานบัญชี

Platform079 - อาคารสู

Platform080 - โรงงาน

Platform081 - จิตอาสา

Platform082 - ช่วยเหลือฉุกเฉิน

Platform083 - เรื่องร้องทุกข์

Platform084 - ซ่อมบำรุงรักษา

Platform085 - ฝึกอบรม

Platform086 - สินเชื่อ

Platform087 - สัญญานิติกรรม

Platform088 - บริการเช่า

Platform089 - บริการไอโอท

Platform090 - บริการความปลอดภัย

Platform091 - แหล่งพลังงาน

Platform092 - ปรึกษาทำธุรกิ

Platform093 - สังคมออนไลน์

Platform094 - นำเข้า

Platform095 - ส่งออก

Platform096 - คลังสินค้า

Platform097 - สิ่งแวดล้อม

Platform098 - ขนย้ายกำจัดขยะ

Platform099 - เตือนภัย