วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์พยากรณ์และคาดการณ์ระดับน้ำท่า
  2. เพื่อวิจัยพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ