DELPHI-001.เขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยเดลไฟ (Delphi)

โพสต์8 ม.ค. 2561 08:22โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 22:52 โดย สันติ จันทโชติ ]
แนะนำหลักสูตร
    สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาwาสคาล (Pascal) สอนการติดตั้ง Delphi บน Window
เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เน้นให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้คำสั่งต่างๆ ในการแก้ปัญหา เพื่อฝึกฝนให้คิดอย่างมีระบบ
    การใช้ Delphi IDE เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษา Object Pascal
    การติดติดต่อฐานข้อมูลด้วย FireDAC เพื่อใช้งาน SQLite MySQL และ Microsoft SQL Server

ปัญหาและความต้องการ
 1. ต้องการเรียนรู้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ MAC
 2. ต้องการเรียนรู้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้งานในมือถือ
แนะนำเดลไฟ (Delphi)
    เดลไฟ (Delphi) เป็นชุดเครื่องมือช่วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนามายาวนานนับตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์
ได้ในหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว เช่น
 • Desktop Application
 • Mobile Application
 • Web Application
 • Web Services Application
 • Database Application
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร
    หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการทำความรู้จักเดลไฟและการเขียนโปรแกรมเดลไฟ

คุณสมบัติของผู้เรียน
    ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
 • เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (สเปคขั้นต่ำแนะนำ RAM 8 GB , HDD 512GB)
 • การติดตั้งโปรแกรมเดลไฟ จะได้รับลิงค์คำแนะนำการติดตั้งหลังการลงทะเบียน
เนื้อหาหลักสูตร
 1. แนะนำการใช้ภาษาพาสคาล (Pascal) เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Pascal)
 2. การออกแบบคลาสและสายพันธุกรรมของคลาส
 3. การบริหารวงจรชีวิตและการจัดการวัตถุ สร้าง ใช้งาน ทำลายทิ้ง
 4. การสร้างและใช้งานคำสั่งในรูปแบบของ Procedure และ Function
 5. การเตรียมพื้นที่และโครงการพัฒนาโปรแกรม
 6. ทบทวนและความรู้จักองค์ประกอบพื้นฐานและเครื่องมือช่วยพัฒนา
  • ทำความรู้จักคลาส (Class)
  • ทำความรู้จักวัตถุ (Object)
  • ทำความรู้จักยูนิต (Unit)
  • ทำความรู้จักแพ็คเกจ (Package)
  • ทำความรู้จักโปรเจค (Project)
  • ทำความรู้จักโปรเจคกรุ๊ป (Project Group)
  • การตั้งค่าโปรเจคออปชั่น (Project Options)
 7. การพัฒนาโปรแกรมทำงานร่วมกับฐานข้อมูล (Database Application)
รูปแบบการเรียนการสอน
    ใช้วิธีการบรรยาย สลับกับการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจริง

สรุปการใช้งานเดลไฟโดยย่อ
 1. เมื่อต้องทำงานเราจะต้องสั่งหรือควบคุมการใช้งานวัตถุหรือออปเจค (Object)
 2. วัตถุถูกสร้างมาจากคลาส (Class) หรือวัตถุคลาส (Class Object)
 3. เมื่อมีวัตถุจำนวนมาก จะทำให้เกิดงานบริหารจัดการวัตถุ (Object Management)
 4. เมื่อมีคลาสจำนวนมาก จะทำให้เกิดงานบริหารจัดการคลาส (Class Management)
 5. ชุดคำสั่งในการประกาศคลาส และการสั่งการต่าง จะเก็บไว้ในไฟล์เรียกว่า ยูนิต (Unit)
 6. เมื่อมียูนิตจำนวนมาก จะทำให้เกิดงานบริหารจัดการยูนิต (Unit Management)
 7. การจัดยูนิตออกเป็นกลุ่ม เรียกว่า แพ็คเกจ (Package)
 8. แพ็คเกจ (Package) หลักของโปรแกรม เรียกว่า โปรเจค (Project)
 9. ชื่อของโปรเจค จะนำไปใช้เป็นชื่อของโปรแกรม
 10. เมื่อมีโปรเจคจำนวนมาก จะทำให้เกิดงานบริหารจัดการโปรเจค (Project Management)
 11. การจัดโปรแกรมออกเป็นกลุ่ม เรียกว่า โปรเจคกรุ๊ป (Project Group)
Comments