ซอฟต์แวร์


โครงการวิจัยและพัฒนา
 • โครงการพัฒนาเครื่องมือพัฒนาระบบงาน (Samong Framework)
 • โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่า (Hydrojoy)
 • โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม (Samong Flood Warning System)
 • โครงการพัฒนาระบบขุดเจาะอุโมงค์ (iTunnel)
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารธุรกิจ (Samong Business Solutions)
  • ระบบบริหารงานธุรกิจซื้อมาขายไป (Samong SME Business System)
  • ระบบบริหารงานอู่ซ่อมรถยนต์ (Samong Auto Car Services System)
  • ระบบบริหารงานตัวแทนประกันภัย (Samong Insurance Agent System)
  • ระบบบริหารงานฟาร์มเลี้ยงกุ้ง (Samong Shrimp Farm System)
  • ระบบบริหารงานสหกรณ์ (Samong Cooperative System)
  • ระบบบริหารงานธุรกิจเครื่องเขียนแบบเรียน (Samong Stationary Shop System)
  • ระบบบริหารงานธุรกิจผลิตและประกอบชิ้นส่วน (Samong Assembly Shop System)