Samong Framework กับการพัฒนาเครื่องมือสำหรับงานวิจัย

ความต้องการพื้นฐาน
    งานวิจัยปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบงานวิจัยซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบ Web Application หรือ Windows Application
    ระบบสมอง (Samong Framework) รุ่นปัจจุบันที่มีการพัฒนาใช้งานจะอยู่ในส่วนของ Windows Application
    สำหรับงานวิจัยที่มีความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อเนื่องหรือเพื่อการต่อยอดงานวิจัยนั้น ส่วนหนึ่งมักจะประสบปัญหาของการที่ไม่สามารถนำซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดได้ เนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ที่พอจะสรุปได้คือ
 1. เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาโดยเน้นเพื่อการส่งผลงานวิจัยเป็นหลัก
 2. นักวิจัยไม่ได้เป็นนักเขียนโปรแกรม จึงไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบโปรแกรม
 3. นักวิจัยไม่มีงบประมาณหรือเวลาเพียงพอที่จะใช้ในการออกแบบโปรแกรมให้พร้อมนำไปใช้งานจริง
 4. โครงสร้างของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไม่ได้รองรับสำหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
 5. โครงสร้างของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไม่ได้รองรับสำหรับการนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์
 6. ผู้นำซอฟต์แวร์งานวิจัยมาพัฒนาต่อต้องใช้เวลามากในการศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่เดิม
บริการของระบบสมองเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับงานวิจัย
 1. โครงสร้างของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นพร้อมรองรับการนำประยุกต์ใช้งานจริง
 2. นักวิจัยไม่ต้องเสียเวลาเขียนส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม
 3. รองรับการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลหลายชนิดพร้อมกัน
 4. โครงสร้างของซอฟต์แวร์เป็นแบบแยกส่วนพร้อมให้เขียนส่วนเพิ่มเติม
 5. ระบบการเขียนมีการควบคุมมาตรฐานการใช้งานคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...santi@samong.net

แนะนำ Samong Framework

โพสต์31 ส.ค. 2554 23:54โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2554 00:02 ]


               คุณลักษณะบริการพื้นฐาน
   1. ระบบความปลอดภัยการเข้า-ออก โปรแกรมพร้อมฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
   2. ระบบจัดการงาน (Task Manager) เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบ
   3. ระบบการสั่งงานด้วยการพิมพ์คำสั่ง (Command Line) เพื่อการบำรุงรักษาและจัดการระบบ
   4. Theme สำหรับควบคุมการแสดงผลให้สวยงาม น่าใช้มากขึ้น

1-1 of 1