FAQ101-001 iSTEE Framework Technology คืออะไร?

โพสต์23 ก.พ. 2561 05:53โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2561 21:26 ]


    แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept) แบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือ 
  • โลกของคลาส (Class World)  เป็นเรื่องราวของนามธรรม เรื่องราวพันธุกรรมต้นแบบ หรือเรื่องจิตวิญญาณ 
  • โลกของวัตถุ (Object World) เป็นเรื่องของรูปธรรม เป็นเรื่องของการใช้ชีวิต การดำรงอยู่ร่วมกันของวัตถุ
    iSTEE ย่อมาจาก Intelligent System Task Event Entity
    STEE มีที่มาจากวลีที่ว่า ทุกสรรพสิ่ง (System) ล้วนเป็นไปตาม(Task) เหตุ(Event) ปัจจัย(Entity)    
    STEE เปรียบเทียบเป็นธาตุ ดิน(System) ลม(Task) ไฟ(Event) น้ำ(Entity)

    iSTEE Technology คือการนำเอาแนวคิด STEE มาพัฒนาสร้างเป็นสายพันธุกรรมคลาสต้นแบบ เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น
    iSTEE Library เป็น Application Language นำมาใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยทำงานร่วมกับ System Language (Delphi) 
    iSTEE Library ช่วยให้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบการประกอบชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เพิ่มโอกาส
    iSTEE Library เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการคลาส ให้เป็นมาตรฐานรองรับโครงสร้างการจำลองระบบได้ตั้งแต่ขนาดไปจนถึงขนาดใหญ่่
    iSTEE Library คือชุดคลาสต้นแบบที่พัฒนาด้วย Object Pascal ด้วยสายพันธุกรรมตามแนวคิด STEE 
 
   สายพันธุกรรมของ iSTEE ได้ผ่านการทดสอบพิสูจน์การใช้งานมากว่า 10 ปี จนมั่นใจว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
   
 
   
 ช่วยทำให้ง่ายในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบรวดเร็วมากขึ้น
  • คน (System)
  • กิน เดิน นอน นั่ง (Task)
  • หิว เมื่อย ง่วง (Event)
  • ข้อมูล กระดาษ สมุด หนังสือ เครื่องมือ ร่างกาย อวัยวะ (Entity)


ช่วยทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น    
    ความยืดหยุ่นมากขึ้นในอีกความหมายหนึ่งก็คือลดการผูกติดกันของชิ้นส่วนหรือคอมโพเน้นท์ต่างๆ หากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น ถ้าเสื้อผ้าต้องถูกเย็บติดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย กับ เสื้อผ้าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของร่างกายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ การถอดเปลี่ยนทำให้เราสามารถจะมีเสื้อผ้าได้หลายชุด เหมือนกับเราสามารถที่จะมีรูปแบบการแสดงผลการทำงานต่างๆ ของระบบในหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยใช้ร่างกายหรือตัวระบบเดียวกัน คือเราเขียนชิ้นส่วนระบบเพียงครั้งเดียวแต่นำไปใช้ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ลดต้นทุนได้มากขึ้น
    ชิ้นส่วนในที่นี้หมายถึงคอมโพเน้นท์ต่างๆ ที่นำมาประกอบพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น การเพิ่มประสิทธิภาพของการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ชุดคำสั่งที่ต้องพัฒนามีจำนวนลดลงในทันที นั่นหมายถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจะรวดเร็วขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ลดจำนวนทีมงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผิดพลาด เราจะสังเกตุเห็นผลกระทบของการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ดีขึ้นต่อเนื่องกันไปนั่นคือถ้าเราค้นพบสาเหตุที่แท้จริงจะได้รับประโยชน์ต่างๆ อย่างมากมายตามมา

ช่วยขยายขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ให้รองรับการพัฒนาระบบที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น
    ระบบที่มีความสลับซับซ้อนมีคุณสมบัติพื้นฐาน ที่สำคัญคือ มีระบบย่อยทำงานร่วมกันอยู่ภายในจำนวนมากและมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ความหมายก็คือระบบที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง 
 
คุณลักษณะพื้นฐานของ การมีชีวิต.. (Alive) 
○ การเติบโต (Growth)
○ การสืบพันธุ์ให้กำเนิดใหม่ (Reproduce)
○ การถ่ายทอดพันธุกรรม (Heredity)
○ การรักษาสมดุลภายใน (Homeostasis)
○ การสร้างแหล่งพลังงาน (Metabolism)
○ การมีรูปร่างโครงสร้างและส่วนประกอบ (Cellular)
 ○ การตอบสนอง (Response)


    พันธุกรรมด้วยแนวคิด STEE จะช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาชุดคำสั่งต่างๆของระบบ ทำให้ซอฟต์แวร์มีคุณลักษณะพื้นฐานของการมีชีวิตได้มากขึ้น ทำให้การเขียนซอฟต์แวร์ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น ช่วยลดจำนวนพันธุกรรมของชิ้นส่วนภายในระบบ เพิ่มความเป็นมาตรฐานภายในพันธุกรรมของชิ้นส่วน