สติดิจิทัล ดูแล ปกป้อง เข้าใจคุณ

(Samong Ecosystem ทำได้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบ)


                http://samongai.com:50003/$/                 http://samongai.com:50002/$/
 
               
 บริหารงานส่วนบุคคล
   Samong.Personal
       บริหารงานผู้เชี่ยวชาญ
       Samong.Expert
      บริหารงานกิจการ
   Samong.Business
     
      แพลตฟอร์มบุคคลอัจฉริยะ
Smart Personal Cloud Platform
      แพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญอัจฉริยะ
     Smart Expert Cloud Platform
       แพลตฟอร์มกิจการอัจฉริยะ
Smart Business Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...     อ่านเพิ่มเติม...                  http://samongai.com:50012/$/
                  http://samongai.com:50010/$/ 
                http://samongai.com:50011/$/
       บริหารงานตลาด
     Samong.Market
     บริหารงานคลังสินค้า
  Samong.Warehouse
        บริหารงานขนส่ง
    Samong.Logistic
     
       แพลตฟอร์มตลาดอัจฉริยะ
  Smart Market Cloud Platform
       แพลตฟอร์มคลังสินค้าอัจฉริยะ
  Smart Warehouse Cloud Platform
         แพลตฟอร์มขนส่งอัจฉริยะ
  Smart Logistic Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...                http://samongai.com:50008/$/
 
 
              http://samongai.com:50004/$/
 
               http://samongai.com:50006/$/
    บริหารงานโรงแรม
    Samong.Hotel
     บริหารงานโรงงาน
   Samong.Factory
  บริหารงานโรงพยาบาล
   Samong.Hospital
     
    แพลตฟอร์มโรงแรมอัจฉริยะ
   Smart Hotel Cloud Platform
 
     แพลตฟอร์มโรงงานอัจฉริยะ
  Smart Factory Cloud Platform
 
   แพลตฟอร์มโรงพยาบาลอัจฉริยะ
   Smart Hospital Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...                 http://samongai.com:50007/$/
                 http://samongai.com:50009/$/ 
                http://samongai.com:50005/$/
    บริหารงานสหกรณ์
Samong.Cooperative
  บริหารงานสถานศึกษา
   Samong.Education
      บริหารงานฟาร์ม
     Samong.Farm
     
      แพลตฟอร์มสหกรณ์อัจฉริยะ
Smart Cooperative Cloud Platform
    แพลตฟอร์มสถานศึกษาอัจฉริยะ
Smart Education Cloud Platform
        แพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ
    Smart Farm Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...                  http://samongai.com:50019/$/
                  http://samongai.com:50020/$/                   http://samongai.com:50021/$/
         บริหารงานศาล
      Samong.Court
  บริหารงานเมืองอัจฉริยะ
Samong.SmartCity
      บริหารกิจกรรมกีฬา
     Samong.SportX1
     
       แพลตฟอร์มศาลอัจฉริยะ
  Smart Court Cloud Platform
          แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ
      Smart City Cloud Platform
         แพลตฟอร์มบริหารกิจกรรมกีฬา
    Smart SportX1 Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...     อ่านเพิ่มเติม...

(Samong Ecosystem ทำได้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบ)

สุขภาพดี  ไร้หนี้  มีเงินออม