ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

สติดิจิทัล ดูแล ปกป้อง เข้าใจคุณ

(Samong Ecosystem ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบ)


                http://samongai.com:50003/$/                 http://samongai.com:50002/$/
 
               
 บริหารงานส่วนบุคคล
   Samong.Personal
       บริหารงานผู้เชี่ยวชาญ
       Samong.Expert
      บริหารงานกิจการ
   Samong.Business
     
      แพลตฟอร์มบุคคลอัจฉริยะ
Smart Personal Cloud Platform
      แพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญอัจฉริยะ
     Smart Expert Cloud Platform
       แพลตฟอร์มกิจการอัจฉริยะ
Smart Business Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...     อ่านเพิ่มเติม...                  http://samongai.com:50012/$/
                  http://samongai.com:50010/$/ 
                http://samongai.com:50011/$/
       บริหารงานตลาด
     Samong.Market
     บริหารงานคลังสินค้า
  Samong.Warehouse
        บริหารงานขนส่ง
    Samong.Logistic
     
       แพลตฟอร์มตลาดอัจฉริยะ
  Smart Market Cloud Platform
       แพลตฟอร์มคลังสินค้าอัจฉริยะ
  Smart Warehouse Cloud Platform
         แพลตฟอร์มขนส่งอัจฉริยะ
  Smart Logistic Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...                http://samongai.com:50008/$/
 
 
              http://samongai.com:50004/$/
 
               http://samongai.com:50006/$/
    บริหารงานโรงแรม
    Samong.Hotel
     บริหารงานโรงงาน
   Samong.Factory
  บริหารงานโรงพยาบาล
   Samong.Hospital
     
    แพลตฟอร์มโรงแรมอัจฉริยะ
   Smart Hotel Cloud Platform
 
     แพลตฟอร์มโรงงานอัจฉริยะ
  Smart Factory Cloud Platform
 
   แพลตฟอร์มโรงพยาบาลอัจฉริยะ
   Smart Hospital Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...                 http://samongai.com:50007/$/
                 http://samongai.com:50009/$/ 
                http://samongai.com:50005/$/
    บริหารงานสหกรณ์
Samong.Cooperative
  บริหารงานสถานศึกษา
   Samong.Education
      บริหารงานฟาร์ม
     Samong.Farm
     
      แพลตฟอร์มสหกรณ์อัจฉริยะ
Smart Cooperative Cloud Platform
    แพลตฟอร์มสถานศึกษาอัจฉริยะ
Smart Education Cloud Platform
        แพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ
    Smart Farm Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...                  http://samongai.com:50019/$/
                  http://samongai.com:50020/$/                   http://samongai.com:50021/$/
         บริหารงานศาล
      Samong.Court
  บริหารงานเมืองอัจฉริยะ
Samong.SmartCity
      บริหารกิจกรรมกีฬา
     Samong.SportX1
     
       แพลตฟอร์มศาลอัจฉริยะ
  Smart Court Cloud Platform
          แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ
      Smart City Cloud Platform
         แพลตฟอร์มบริหารกิจกรรมกีฬา
    Smart SportX1 Cloud Platform
     
   อ่านเพิ่มเติม...    อ่านเพิ่มเติม...     อ่านเพิ่มเติม...

(Samong Ecosystem ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบ)

สุขภาพดี  ไร้หนี้  มีเงินออม